Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Z A P R O S Z E N I E
18.06.2018
na XLVI sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. więcej
Festyn Sportowo-Pożarniczy
14.06.2018
17 czerwca 2018 r. Olchowa więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej
Dofinansowanie dla Gminy Iwierzyce w ramach PPOW
28.05.2018
Gmina Iwierzyce z kolejnym dofinansowaniem dla szkół
28.05.2018
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
OGŁOSZENIE
16.05.2018
Dezynfekcja i płukanie gminnej sieci wodociągowej. więcej
                   Przemoc w rodzinie
Pok. Nr 1          
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.
Cechy charakterystyczne przemocy:
· intencjonalna – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,
· siły są nierówne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
· narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
· powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Rodzaje przemocy:
· fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),
· psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie gróźb),
· seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych),
· ekonomiczna (np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).
 
Uchwałą Rady Gminy z dn. 29.03.2012 r. Nr XV/78/2012 został przyjęty Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwierzyce na lata 2010-2015 oraz powołany został Zarządzeniem nr 120/2012 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 12.01.2012 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie który mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach .
 
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego
 
1.    pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,
2.    efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,
3.    współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4.    opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
 
1.    Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych.
2.    Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.    Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.
4.    Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz opracowanie stosownej strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”).
5.    Kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy.
6.    Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.
7.    Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8.    Zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.
9.    Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
 
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Miejsce posiedzeń: siedziba Urzędu Gminy w Iwierzycach
39-124 Iwierzyce 80
informacje pod nr tel. 17 745 50 79.
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl