Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
11.10.2018
Harmonogram płukania sieci wodociągowej
03.10.2018
Zaproszenie na sesję
28.09.2018
w dniu 4 października 2018 r. o godz. 9.00 więcej
“Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne
21.09.2018
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
                   Przemoc w rodzinie
Pok. Nr 1          
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.
Cechy charakterystyczne przemocy:
· intencjonalna – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,
· siły są nierówne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
· narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
· powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Rodzaje przemocy:
· fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),
· psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie gróźb),
· seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych),
· ekonomiczna (np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).
 
Uchwałą Rady Gminy z dn. 29.03.2012 r. Nr XV/78/2012 został przyjęty Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwierzyce na lata 2010-2015 oraz powołany został Zarządzeniem nr 120/2012 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 12.01.2012 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie który mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach .
 
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego
 
1.    pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,
2.    efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,
3.    współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4.    opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
 
1.    Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych.
2.    Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.    Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.
4.    Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz opracowanie stosownej strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”).
5.    Kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy.
6.    Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.
7.    Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8.    Zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.
9.    Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
 
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Miejsce posiedzeń: siedziba Urzędu Gminy w Iwierzycach
39-124 Iwierzyce 80
informacje pod nr tel. 17 745 50 79.
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl