Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

ZAPROSZENIE
22.02.2018
XLII sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne
22.02.2018
Silny mróz więcej
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy” więcej
Informacja Urzędu Skarbowego
20.02.2018
Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwierzyce
16.02.2018
otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2018 więcej
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu
01.02.2018
prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. więcej
ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/2018
31.01.2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych więcej
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
30.01.2018
Informacja dotycząca jubileuszu 50-lecia małżeństwa
26.01.2018
Akademia Piłkarska dla dzieci
23.01.2018
Ogłaszamy nabór do Akademii Piłkarskiej dla dzieci z gminy Iwierzyce. więcej
                   Przemoc w rodzinie
Pok. Nr 1          
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.
Cechy charakterystyczne przemocy:
· intencjonalna – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,
· siły są nierówne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
· narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
· powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Rodzaje przemocy:
· fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),
· psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie gróźb),
· seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych),
· ekonomiczna (np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).
 
Uchwałą Rady Gminy z dn. 29.03.2012 r. Nr XV/78/2012 został przyjęty Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwierzyce na lata 2010-2015 oraz powołany został Zarządzeniem nr 120/2012 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 12.01.2012 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie który mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach .
 
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego
 
1.    pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,
2.    efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,
3.    współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4.    opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
 
1.    Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych.
2.    Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.    Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.
4.    Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz opracowanie stosownej strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”).
5.    Kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy.
6.    Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.
7.    Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8.    Zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.
9.    Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
 
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Miejsce posiedzeń: siedziba Urzędu Gminy w Iwierzycach
39-124 Iwierzyce 80
informacje pod nr tel. 17 745 50 79.
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl