Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

 • Tak
 • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

“Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne
21.09.2018
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej

Regulamin Rekrutacji uczniów i uczennic - Uczestników Projektu

Kompetencje najmłodszych = klucz do przyszłości.
Program edukacyjny dla szkół Gminy Iwierzyce”
,
projekt nr RPPK.09.02.00-18-0055/16


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego


§ 1.

Informacje ogólne


 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie „Kompetencje najmłodszych = klucz do przyszłości. Program edukacyjny dla szkół Gminy Iwierzyce”, zwanego dalej Projektem, realizowanym przez …………………………………., zwaną Realizatorem projektu, w oparciu o umowę o dofinansowanie z dnia 24.05.2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Iwierzyce a Województwem Podkarpackim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej oraz na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPPK.09.02.00-18-0055/16-01 zawartego dn. 28,06,2017r.


 1. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.


 1. Projekt skierowany jest do 440 Uczestników Projektu – uczniów/uczennic (każdy/a uczeń/uczennica może brać udział w więcej niż jednych zajęciach i w ramach każdego z zajęć liczony/a jest osobno) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach oraz Szkól Podstawowych w Iwierzycach, Nockowej oraz Olchowej, zamieszkałych w woj. Podkarpackim. 1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.


 1. Udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny.


 1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora.


§ 2.

Cele i zakres realizacji Projektu


 1. Głównym Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u 80% spośród 440 uczniów (226Dz,214Ch) szkół podstawowych (SP) i gimnazjum (GIM), rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poszerzenie kompetencji zawodowych, nakierowane m.in. na wykorzystanie TIK w nauczaniu, nowoczesne metody nauczania oraz pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,


 1. Cel szczegółowy 1 RPO WP 2014-2020: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:


 1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zaj. pozalekcyjne:

- jęz. angielski

- matematyka

- przyroda

- metody efektywnej nauki

- zaj. komputerowe


 1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zaj. dydaktyczno-wyrównawcze:

- jęz. angielski

- matematyka

- przyroda 1. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 3, zgodnie z prawem oświatowym, trwa 45 minut.


 1. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.


 1. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć oraz liczebności grup.


 1. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez Koordynatora z Dyrektorem szkoły.


§ 3.

Kryteria kwalifikacyjne


 1. Uczestnik Projektu musi:


 1. posiadać status ucznia/uczennicy Szkoły: ……………………………………………… oraz mieszkać na terenie województwa Podkarpackiego,


 1. złożyć kompletny formularz zgłoszeniowy wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z jego zgodą na udział jego dziecka w Projekcie,


 1. spełnić poniższe kryteria dodatkowe w celu zakwalifikowania się na:


 1. zajęcia pozalekcyjne, wg kryterium pierwszeństwa:

- uczniowie niepełnosprawni – 25 pkt.

- zainteresowanie uczniów (wyniki z przedmiotu kierunkowego min. 4 i śr. pow. 4,0 lub opinia wychowawcy) – 20 pkt.;

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wg kryterium pierwszeństwa:

- uczniowie niepełnosprawni – 25 pkt.

- uczniowie mający trudności w nauce - oceny z ubiegłego roku szkolnym (śr. ocen 3,8 i niżej) – 20 pkt.

- wykazujący braki programowe (opinia Nauczyciela przedmiotu) – 15 pkt.

- posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nadzór kuratora – 10 pkt.

- uczniowie z rodzin wymagających wsparcia (opinia pedagoga/wychowawcy) – 10 pkt.

W dalszej kolejności chętni zgodnie z kolejnością zgłoszeń.


 1. Każdy/a uczeń/uczennica może skorzystać z więcej niż jednej formy zajęć.


 1. Uczniowie/Uczennice, którzy/re z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia ucznia/uczennicy z listy na jego miejsce zostanie zakwalifikowany/a kolejny/a w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej. 1. W przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej uczniów/uczennic takich samych wskaźników kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do Projektu będzie kolejność na liście zgłoszeń (według terminu złożenia wymaganych dokumentów).
§ 4.

Zasady rekrutacji


 1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter zamknięty oraz przeprowadzona zostanie wśród uczniów i uczennic z ………………………………………………………………….


 1. Uczniowie/uczennice ubiegający/e się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy potwierdzający dobrowolność jego/jej udziału w projekcie wypełniony przez Rodzica/Opiekuna prawnego wraz z jego zgodą na udział dziecka w Projekcie. Wzór formularza stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.


 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest weryfikacja uczniów/uczennic według kryteriów, o których mowa w §3 ust.1.


 1. Rekrutację prowadzi Koordynator projektu we współpracy z Dyrektorem szkoły, Wychowawcami i Nauczycielami. Zespół ten sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz ewentualnie listę rezerwową.


 1. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości uczniom i uczennicom list osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz ewentualnie list rezerwowych.


 1. Udział Uczestnika w Projekcie rozpoczyna się w pierwszym dniu jego udziału w zajęciach dodatkowych. 1. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest najpóźniej w pierwszym dniu udziału w projekcie do podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu), Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie powierzonych do przetwarzania (zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu), Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 4 do niniejszego Regulaminu) oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu).


 1. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony będzie równy dostęp uczniów obu płci.


 1. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia/uczennicy z udziału w Projekcie Koordynator projektu podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy wykorzystując listę rezerwową.


§ 5.

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Rodzica/Opiekuna prawnego


 1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

- udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

- zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.


 1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

- uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował,

- wypełniania w trakcie zajęć wszystkich testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych,

- udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych deficytów,

- uzupełnienia zaległości w przypadku nieobecności w zajęciach,

- przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji Projektu.


 1. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu ma prawo do:

- zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć Wychowawcy lub Osobie prowadzącej zajęcia/doradztwo lub Dyrektorowi szkoły lub Koordynatorowi,

- uzyskania informacji wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu dziecka z udziału w Projekcie.


 1. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest do:

- zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,

- złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

- udzielania Realizatorowi Projektu wszelkich informacji związanych z uczestnictwem swojego dziecka w Projekcie,

- zapewnienia jego uczestnictwa w zajęciach oraz dbałości o frekwencję – minimum 70%,

- usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dziecka wraz z podaniem przyczyny absencji u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zdarzenia,

- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w Projekcie,

- udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania i zachowaniu swojego dziecka.


§ 6.

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie


 1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic/Opiekun prawny ucznia/uczennicy powinien poinformować o rezygnacji Koordynatora projektu lub Dyrektora szkoły w formie pisemnej (należy podać powody rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie, np. oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie).


 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika Projektu na 10% zajęć skutkować może jego wykluczeniem z Projektu.

 2. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku zachowania powodującego dezorganizację zajęć.


 1. W przypadku wykluczenia z projektu, Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić wszystkie pomoce dydaktyczne, które otrzymał w ramach projektu.


§ 7.

Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać Koordynatorowi.


 1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Realizatora Projektu: http://www.iwierzyce.pl/projekty/kompetencje_najmlodszych__klucz/ , w Biurze Projektu, w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Iwierzycach oraz w sekretariacie Szkoły.


 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.


 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.


 1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora.
Dyrektor Szkoły                                  Koordynator Projektu………………………                                                                  . ……………………….Załączniki: 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl