Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU DLA OSP W GMINIE IWIERZYCE
27.03.2018
OGŁOSZENIE
16.03.2018
o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2018 roku. więcej
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy” więcej
Informacja Urzędu Skarbowego
20.02.2018
Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwierzyce
16.02.2018
otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2018 więcej
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu
01.02.2018
prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. więcejBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce

 

Projekt ma na celu zwiększenie liczby gospodarstw domowych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej. Liczba obiektów planowanych do podłączenia: 359.

Cele szczegółowe:

1)   Ochrona środowiska naturalnego poprzez eliminację przedostawania się zanieczyszczeń w postaci ścieków do ekosystemu,

2)   Ochrona czystości wód powierzchniowych podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych przez oczyszczalnię, a następnie ich oczyszczenie,

3)   Ochrona gleby i powietrza na terenie Gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie,

4)   Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej,

5)   Zmniejszenia uciążliwości i kosztów związanych z opróżnianiem szamb i indywidualnym wywozem ścieków.

 Przedmiotowy projekt dzieli się na dwa zakresy:

1.   Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, polegająca na wymianie rur z mniejszych średnic na większe średnice: a) Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej – 2 245 m

2.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, rurociągami tłocznymi, pompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym w miejscowości Olchowa, Sielec - Gmina Iwierzyce. Dodatkowo ze względu na ukształtowanie terenu jedna przepompownia zlokalizowana zostanie przy granicy gminy Iwierzyce na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Zakres inwestycji obejmuje:
a) Budowa przepompowni – 8 szt.,
b) Budowa kanalizacji grawitacyjnej – 25 202,94 m,
c) Budowa kanalizacji tłocznej – 4 643,71 m,
d) Liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 359 szt..


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 10 265 913,17 PLN
Wartość dofinansowania: 5 816 731,52 PLN
Okres realizacji projektu: 07.09.2016 – 30.09.2018

 

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl