Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
11.10.2018
Harmonogram płukania sieci wodociągowej
03.10.2018
Zaproszenie na sesję
28.09.2018
w dniu 4 października 2018 r. o godz. 9.00 więcej
“Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne
21.09.2018
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/2018
31.01.2018

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  0050/191/2018

 

Wójta Gminy Iwierzyce

z  dnia  29 stycznia 2018 roku,

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. )

  

Wójt Gminy Iwierzyce zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

1.   Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.   Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych – określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.   Określa się wzór wniosku o przyjęcia dziecka do przedszkola oraz wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły – ujęte w załączniku nr 3 i 4 zarządzenia.

 

§ 2

1.   W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale NR V/19/2015 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce

2.   W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale NR XV /70/2016 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwierzyce, zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwierzyce .

 

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Iwierzyce wraz z treścią uchwał wymienionych w § 2, oraz udostępnieniu na tablicy ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwierzyce.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            Bogusław Mucha

                                                                        Wójt Gminy Iwierzyce

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl