Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
22.05.2018
Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. więcej
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
OGŁOSZENIE
16.05.2018
Dezynfekcja i płukanie gminnej sieci wodociągowej. więcej
Nabór wniosków
11.05.2018
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach PROW 2014 – 2020 więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe
11.05.2018
„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków
08.05.2018
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej
Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018
ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/2018
31.01.2018

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  0050/191/2018

 

Wójta Gminy Iwierzyce

z  dnia  29 stycznia 2018 roku,

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. )

  

Wójt Gminy Iwierzyce zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

1.   Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.   Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych – określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.   Określa się wzór wniosku o przyjęcia dziecka do przedszkola oraz wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły – ujęte w załączniku nr 3 i 4 zarządzenia.

 

§ 2

1.   W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale NR V/19/2015 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce

2.   W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale NR XV /70/2016 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwierzyce, zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwierzyce .

 

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Iwierzyce wraz z treścią uchwał wymienionych w § 2, oraz udostępnieniu na tablicy ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwierzyce.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            Bogusław Mucha

                                                                        Wójt Gminy Iwierzyce

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl